OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

BK Giulini GmbH

Korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej BK Giulini GmbH (znajdującej się pod adresem http://www.bkgfood.com) i wszystkich powiązanych z nią witryn połączonych z nią przez BKG Food, na których obowiązują niniejsze warunki, oraz funkcji tej witryny (łącznie „ Witryna”) podlegają niniejszym Warunkom użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania przed skorzystaniem z tej Witryny. Witryna jest własnością lub jest kontrolowana przez BK Giulini GmbH, jej spółki zależne i stowarzyszone, działające za pośrednictwem jednostki biznesowej BK Giulini Gmbh („BKG Food”). Uzyskując dostęp do tej Witryny, zgadzasz się i jesteś związany niniejszymi Warunkami użytkowania („Warunki”). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z Witryny.

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę Witrynę i niniejsze Warunki. Korzystanie z tej Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza zgodę na te zmiany. Zgadzasz się na okresowe przeglądanie niniejszych Warunków, aby upewnić się, że znasz najnowszą wersję.

BK Giulini GmbH Treść

Treści w tej Witrynie dostarczane przez BK Giulini GmbH lub jej licencjodawców, w tym niektóre grafiki, zdjęcia, obrazy, zrzuty ekranu, tekst, pliki do pobrania cyfrowo, znaki towarowe, logo, nazwy produktów i programów, slogany i kompilacja powyższych ( „Treść BK Giulini GmbH”) jest własnością BK Giulini GmbH i jej licencjodawców i jest chroniona w Niemczech i na arenie międzynarodowej za pomocą znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.
Zgadzasz się nie pobierać, nie wyświetlać ani nie używać żadnych Treści BK Giulini GmbH znajdujących się na Stronie w związku z produktami lub usługami, które nie są produktami lub usługami BK Giulini GmbH, w jakikolwiek inny sposób, który może powodować zamieszanie wśród konsumentów, który osłabia siłę własności BKG Food lub jej licencjodawców lub w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej BK Giulini GmbH lub jej licencjodawców. Ponadto zgadzasz się w żaden inny sposób nie wykorzystywać żadnych treści BK Giulini GmbH lub treści stron trzecich, które pojawiają się na tej Stronie.

Korzystanie z witryny/treści użytkownika

Następujące wymagania mają zastosowanie do korzystania z Witryny: (a) nie będziesz korzystać z żadnej funkcji komunikacji elektronicznej Witryny w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem, deliktowy, naruszający prywatność innej osoby, nękający, oszczerczy, zniesławiający, obsceniczny lub grożący; (b) nie będziesz przesyłać, publikować, reprodukować ani rozpowszechniać żadnych treści, informacji, oprogramowania lub innych materiałów, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich; oraz (c) nie będziesz korzystać z Witryny w żadnym celu komercyjnym, który nie został wyraźnie zatwierdzony na piśmie przez BK Giulini GmbH.

W niektórych obszarach naszej Witryny możesz przesyłać pisemne posty i niektóre inne materiały („Treści użytkownika”). Korzystając z tych funkcji, zgadzasz się, że nie będziesz publikować żadnych treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, deliktowe, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, naruszające prywatność innej osoby, grożące, nękające, naruszające, pornograficzne lub zawierające przemoc; że nie będziesz zamieszczać treści, które naruszają lub naruszają prawa osób trzecich; że nie będziesz podszywać się pod żadną osobę lub organizację lub niewłaściwie przedstawiać powiązania z inną osobą lub organizacją; i nie będziesz publikować żadnych treści zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie Witryny lub funkcje Witryny.

Wyświetlając, publikując lub w inny sposób publikując Treści Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem, niniejszym udzielasz firmie BK Giulini GmbH niewyłącznej, podlegającej podlicencjonowaniu, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej, nieodpłatnej licencji na użytkowanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publicznie wyświetlać, reprodukować i rozpowszechniać takie Treści Użytkownika w dowolnych mediach znanych obecnie lub opracowanych w dalszej części, w zakresie, w jakim takie Treści Użytkownika nie są uważane za pracę wykonaną na zlecenie zgodnie z warunkami umowy o pracę z BKG Food. Niniejsza licencja obejmuje prawo do hostowania, indeksowania, buforowania, rozpowszechniania i oznaczania dowolnych Treści użytkownika. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem treści przesłanej, wyświetlanej, opublikowanej lub opublikowanej przez Ciebie w Witrynie i w inny sposób masz prawo do udzielenia licencji określonej w niniejszym dokumencie.

Zamknięcie konta/strony

Rozumiesz i zgadzasz się, że nie masz praw własności do Witryny ani zawartych w niej materiałów i funkcji. BK Giulini GmbH może anulować Twoje konto i usunąć wszystkie Treści użytkownika powiązane z Twoim kontem w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli BK Giulini GmbH uzna, że ​​naruszyłeś niniejsze Warunki lub prawo. BK Giulini GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje usunięte z naszej Witryny i zastrzega sobie prawo do trwałego ograniczenia dostępu do Witryny lub konta użytkownika.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić BK Giulini GmbH, jej podmioty stowarzyszone, podmioty dominujące, zależne, kierownictwo, pracowników i wykonawców stron internetowych oraz każdego z ich członków zarządu, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami prawników, związanych z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków lub jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków przez osoby pozostające na jego utrzymaniu lub które wynikają z korzystania z Treści użytkownika przesłanych, opublikowanych lub w inny sposób przekazanych BK Giulini GmbH lub tej Witrynie.

Oświadczenia i ograniczenia odpowiedzialności

BK Giulini GmbH nie składa żadnych oświadczeń dotyczących niezawodności funkcji tej Witryny, Treści, Treści użytkownika lub jakiejkolwiek innej funkcji Witryny i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku awarii usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poleganie na takich materiałach lub systemach odbywa się na własne ryzyko. BK Giulini GmbH nie składa żadnych oświadczeń dotyczących czasu przechowywania Treści lub Treści Użytkownika.

BK Giulini GmbH nie popiera, nie weryfikuje, nie ocenia ani nie gwarantuje żadnych informacji dostarczonych przez użytkowników i nic nie będzie uważane za poparcie, weryfikację lub gwarancję jakiejkolwiek Treści Użytkownika. Użytkownik nie może tworzyć ani rozpowszechniać informacji, w tym między innymi reklam, komunikatów prasowych lub innych materiałów marketingowych, ani umieszczać linków do jakichkolwiek witryn zawierających lub sugerujących poparcie ze strony BK Giulini GmbH bez uprzedniej weryfikacji i pisemnej zgody BK Giulini GmbH.

Ta witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest, w miarę dostępności”. Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tej witryny lub jakichkolwiek zawartych w niej informacji lub oprogramowania. W żadnym wypadku, w tym w przypadku zaniedbania, bkg foods nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony, ani BK Giulini Gmbh nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cokolwiek, które wynikają z błędów, pominięć, przerw, usunięcia plików, błędów, wad, opóźnień w działaniu lub transmisji lub jakichkolwiek niepowodzeń w działaniu, niezależnie od tego, czy są one spowodowane zdarzeniami poza uzasadnioną kontrolą BK Giulini Gmbh, w tym między innymi z przyczyn losowych , awaria linii komunikacyjnej, kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp do zapisów, programów lub usług tej witryny. W żadnym wypadku, w tym między innymi w wyniku zaniedbania, BK Giulini Gmbh ani jej podmioty stowarzyszone lub agenci nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z witryny, nawet jeśli BK Giulini Gmbh została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe; w rezultacie powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.

Strony internetowe osób trzecich

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do witryn, które nie są utrzymywane lub nie są powiązane z BK Giulini GmbH. Hiperłącza są dostarczane jako usługa dla użytkowników i nie są sponsorowane ani powiązane z niniejszą Witryną lub BK Giulini GmbH, a BK Giulini GmbH nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartości, kompletności lub dokładności tych witryn osób trzecich. Informacje, które przesyłasz na stronie trzeciej dostępnej z tej Strony, podlegają warunkom polityki prywatności tej strony, a BK Giulini GmbH nie ma kontroli nad sposobem gromadzenia, wykorzystywania lub innego postępowania z Twoimi danymi.

Zakupy, inne warunki

Mogą obowiązywać dodatkowe warunki dotyczące zakupów towarów lub usług oraz określonych części lub elementów Witryny, w tym konkursów, promocji lub innych podobnych funkcji, z których wszystkie są częścią niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie. Użytkownik zgadza się przestrzegać innych warunków, w tym, w stosownych przypadkach, oświadczając, że ma odpowiedni wiek prawny do korzystania lub uczestniczenia w takich usługach lub funkcjach. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami korzystania a warunkami opublikowanymi dla określonej Witryny lub dla jakiejkolwiek usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, te ostatnie warunki będą kontrolować w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z tej części witryny. Witryna lub konkretna usługa.

Ewentualne zobowiązania BK Giulini GmbH w odniesieniu do jej produktów i usług podlegają wyłącznie umowom, na podstawie których są one świadczone, i nic w tej Witrynie nie powinno być interpretowane jako zmiana takich umów.

BK Giulini GmbH może dokonywać zmian w dowolnych produktach lub usługach oferowanych na Stronie lub w obowiązujących cenach takich produktów lub usług w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Materiały na Stronie dotyczące produktów i usług mogą być nieaktualne, a BK Giulini GmbH nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów na Stronie w odniesieniu do takich produktów i usług.

Różne

Zarówno Ty, jak i BK Giulini GmbH przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że nie dochodzi do nawiązania partnerstwa i ani Ty, ani BKG Foods nie ma uprawnień ani uprawnień do zobowiązywania lub wiązania drugiej strony.

Użytkownik nie może używać, eksportować ani reeksportować żadnych Treści BK Giulini GmbH ani żadnych kopii lub adaptacji takich Treści BK Giulini GmbH lub jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych na Stronie, z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym między innymi eksportu prawa i regulacje.
BK Giulini GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków niniejszej Witryny w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, jesteś prawnie związany tymi zmianami i zachęcamy do okresowego czytania Warunków.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, z jakiegokolwiek powodu, zostanie w jakikolwiek sposób uznane za całkowicie lub częściowo nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

Warunki korzystania

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Warunków użytkowania podlegają prawu niemieckiemu. Wyłączną jurysdykcję mają sądy w Mannheim w Niemczech.

Niniejsze Warunki działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Zgadzasz się, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie spory, roszczenia i przyczyny działań wynikające z lub związane z witryną internetową, niniejszymi warunkami i/lub przedłożeniem i/lub naszym wykorzystaniem lub dystrybucją treści , będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy powództwa zbiorowego.

W niektórych obszarach naszej Witryny możesz mieć możliwość podania nam danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i wykorzystywania informacji, która to Polityka ma zastosowanie do informacji przesyłanych w tej Witrynie, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na warunki tej Polityki.

Jeśli BK Giulini GmbH nie podejmie działań w związku z naruszeniem przez Ciebie lub czyjąkolwiek inną osobą, BK Giulini GmbH nie zrzeka się swojego prawa do działania w odniesieniu do przyszłych lub podobnych naruszeń. Niniejsze Warunki stanowią wiążącą umowę między Tobą a BK Giulini GmbH i są akceptowane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a BK Giulini GmbH w zakresie korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny, oświadczasz, że jesteś w stanie zawrzeć wiążącą umowę i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków.
Język angielski zawsze będzie kontrolował interpretację niniejszych Warunków, a wszelkie tłumaczenia na jakikolwiek inny język nie będą oficjalną wersją niniejszych Warunków.

Otwórz