Cel

BK Giulini oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „BKG”, „my”, „nas” lub „nasz”) uznaje, że prywatność użytkownika jest bardzo ważna i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które od Ciebie zbieramy. Wszelkie interpretacje niniejszej Polityki Prywatności będą dokonywane wyłącznie przez naszego Specjalistę ds. Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności BKG („Polityka Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób BKG gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i zabezpiecza dane osobowe dotyczące osób (i) uzyskujących dostęp lub korzystających z niektórych witryn BKG (każda „Witryna” łącznie „Witryny”) zastosowanie, które podlega obowiązującym Warunkami korzystanialub (ii) które w inny sposób przekazują nam informacje. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszej Polityce prywatności, ale niezdefiniowane inaczej, mają znaczenie przypisane im w in Warunkami korzystania.

Niniejsza Polityka Prywatności nie tworzy ani nie przyznaje żadnej osobie żadnych praw ani nie nakłada na BKG żadnych praw lub obowiązków wykraczających poza lub uzupełniających prawa lub obowiązki nałożone przez przepisy dotyczące prywatności mające zastosowanie do danych osobowych takiej osoby. Jeśli w konkretnym przypadku wystąpi jakakolwiek niezgodność między niniejszą Polityką prywatności a takimi przepisami dotyczącymi prywatności, niniejsza Polityka prywatności będzie interpretowana w odniesieniu do tego przypadku, aby wprowadzić w życie i przestrzegać takich przepisów dotyczących prywatności.

Co to są dane osobowe?

Do celów niniejszej Polityki prywatności dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.

Dane osobowe nie obejmują danych anonimowych ani nieosobowych (np. informacji, których nie można powiązać z konkretną osobą lub powiązać z nimi).

KOLEKCJA

Rodzaje gromadzonych informacji

Możemy gromadzić i przechowywać dane osobowe o Tobie i są one istotne dla dostarczania Ci towarów i usług, których szukasz. W szczególności możemy zbierać:

 • pełne nazwiska i dane kontaktowe (w tym adresy e-mail, adresy, nazwa firmy, numery telefonów i kraj pochodzenia) wraz z innymi informacjami z komputera, dokumentów, przeglądarki, atrybutów oprogramowania i sprzętu;
 • informacje dotyczące produktów i usług dotyczące produktów i usług, które dostarczamy lub otrzymujemy od Ciebie, w tym w odniesieniu do wszelkich usług, konserwacji i napraw takich produktów;
 • informacje kredytowe i finansowe, takie jak metody i preferencje płatności oraz rozliczenia i historia kredytowa;
 • informacje o relacjach biznesowych, w tym informacje dotyczące Twoich umów, preferencji, doradców i decydentów;
 • informacje o relacjach z klientami, takie jak prośby o obsługę klienta i informacje zwrotne oraz informacje wymagane lub dostarczone przez lub od Ciebie;
 • anonimowe dane zebrane za pośrednictwem dowolnej Witryny (dotyczące preferencji użytkowania i przeglądania, w tym informacje zebrane w wyniku korzystania z plików cookie).
 • Twoje zainteresowania, dane demograficzne i doświadczenie z naszymi produktami.

Powyższa lista jest niewyczerpującą listą zawierającą informacje, które możemy gromadzić i przetwarzać w ramach naszych działań lub świadczonych Państwu usług.

Możemy również zbierać informacje związane z rynkiem, które mogą obejmować dane osobowe, dotyczące trendów rynkowych i działań mających wpływ na naszą działalność. Informacje te mogą obejmować warunki umowy, informacje finansowe i inne informacje do celów analizy rynku i planowania strategicznego. Możemy również gromadzić informacje związane z naszymi działaniami w zakresie mediów, inwestorów i public relations oraz informacje związane z naszymi interakcjami z analitykami i doradcami finansowymi i innymi.

Prowadząc działalność BKG może monitorować działania osób fizycznych w zakresie prowadzonej działalności oraz posiadanych lokali lub mienia. Na przykład lokalizacje i obiekty BKG są wyposażone w kamery monitorujące

Co do zasady BKG zbiera dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. W przypadku, gdy dane osobowe, które zbieramy o Tobie, są przechowywane przez stronę trzecią, uzyskamy Twoją zgodę – w wymaganym zakresie – zanim pozyskamy te informacje z takich źródeł (takie zgoda może być udzielona bezpośrednio przez Ciebie lub dorozumiana z Twoich działań) . Strony trzecie, od których możemy zbierać informacje, obejmują agencje sporządzające raporty kredytowe.

Od czasu do czasu możemy korzystać z usług osób trzecich (w tym innych członków grupy kapitałowej BKG) w naszej działalności, a także możemy otrzymywać dane osobowe gromadzone przez te osoby trzecie w trakcie świadczenia dla nas usług lub w inny sposób . W takim przypadku podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​osoby trzecie oświadczyły nam, że mają prawo ujawnić nam Twoje dane osobowe.

Tam, gdzie jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo lub wymogi regulacyjne, możemy zbierać informacje o Tobie bez Twojej wiedzy lub zgody.

Cel zbierania

Dane osobowe, które zbieramy i przechowujemy na Twój temat, zależą od Twojej interakcji z nami. Jednak zbieramy i przechowujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo, na przykład gdy wyrazili Państwo zgodę; jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy; jest to konieczne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego; jest to niezbędne do celów naszych prawnie uzasadnionych interesów; lub konieczne jest udzielenie odpowiedzi na Twoje prośby. Ogólnie rzecz biorąc, zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe, jeśli jest to uzasadnione lub bezpośrednio związane z realizacją naszych uzasadnionych interesów, funkcji i działań, takich jak:

 • dostarczanie towarów i usług Tobie lub innej znanej Ci osobie;
 • dostarczanie Ci materiałów promocyjnych i informacji o innych towarach i usługach, które my, nasze podmioty powiązane i inne organizacje, z którymi jesteśmy powiązani, oferujemy, które mogą Cię zainteresować;
 • ułatwienie naszych wewnętrznych operacji biznesowych, w tym spełnienie wszelkich wymogów prawnych;
 • analizowanie naszych towarów i usług oraz potrzeb klientów w celu opracowania nowych lub ulepszonych towarów i usług;
 • utrzymanie i rozwój naszych Witryn i usług w celu rozwijania i ulepszania naszych Witryn i usług, w tym oceny i poprawy doświadczenia użytkownika, zarządzania rejestracjami użytkowników, zapewniania niezbędnej funkcjonalności i oceny wymagań dotyczących wydajności;
 • rejestrowanie klientów, dostawców, sprzedawców lub podobnych osób odwiedzających; i
 • spełnić jakikolwiek inny cel, dla którego je udostępniasz.

Sposób odbioru

Dane osobowe będą zazwyczaj gromadzone bezpośrednio od Ciebie za pomocą dowolnego z naszych standardowych formularzy, przez Internet, e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej z Tobą. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których dane osobowe o Tobie będą gromadzone pośrednio, ponieważ zbieranie danych osobowych bezpośrednio od Ciebie jest nierozsądne lub niepraktyczne. Ogólnie rzecz biorąc, powiadomimy Cię o takich przypadkach z wyprzedzeniem lub, jeśli nie jest to możliwe, tak szybko, jak to możliwe po zebraniu informacji.

Niedostarczenie informacji

Jak opisano w innym miejscu w niniejszym dokumencie, przekazanie nam przez Ciebie danych osobowych może być konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych z Tobą, nawiązania z Tobą kontaktu lub dostarczenia lub zaoferowania Ci towarów lub usług. Jeśli dane osobowe, które nam przekazujesz, są niekompletne lub niedokładne, możemy nie być w stanie zapewnić Tobie lub innej osobie, którą znasz, towarów i usług, których szukasz.

Użytkownicy Internetu i pliki cookie

Jeśli uzyskujesz dostęp do którejkolwiek z naszych Witryn, oprócz przestrzegania obowiązujących Warunkami korzystania, możemy zbierać dodatkowe informacje o Tobie.

Nasze Serwisy wykorzystują pliki cookies. „Cookies” to dane, które Witryna może wysłać do Twojej przeglądarki, które następnie mogą być automatycznie przechowywane w Twoim systemie. Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie, abyśmy mogli lepiej służyć Ci, gdy wrócisz do naszych Witryn. Pliki cookie nie identyfikują Cię osobiście, ale mogą odsyłać do wpisu w bazie danych na Twój temat. Wykorzystanie przez nas informacji o Tobie, które otrzymujemy za pomocą plików cookie, reguluje niniejsza Polityka prywatności. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię, gdy otrzymasz plik cookie, dając Ci możliwość podjęcia decyzji, czy go zaakceptować. Niektóre aspekty dowolnej Witryny mogą nie działać tak samo lub działać prawidłowo lub zgodnie z przeznaczeniem, jeśli odrzucisz powiązane z nią pliki cookie. Ponadto zbieramy dane, aby zrozumieć trendy użytkowania i preferencje naszych użytkowników, aby ulepszać sposób działania i wyglądu Serwisów oraz tworzyć nowe funkcje i funkcjonalności.

Linki

Nasze Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn, których BKG nie kontroluje („Witryny połączone”) i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za dokładność treści jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą łącza, ani żadnego łącza zawartego w witrynie, do której prowadzą łącza. Połączone strony internetowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i mogą podlegać innym warunkom. Te połączone strony są udostępniane wyłącznie dla wygody. BKG w żaden sposób nie popiera, nie zatwierdza ani nie gwarantuje tych połączonych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek połączonych witryn. Jakiekolwiek łącze z innej witryny do naszych Witryn („Witryna z łączem”) nie oznacza, że ​​popieramy lub przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej Witryny z łączem. Jeśli korzystasz z jakiejkolwiek Witryny z linkami, robisz to na własne ryzyko. Ponadto, łączenie witryn internetowych z naszymi witrynami internetowymi nie oznacza, że ​​jesteśmy powiązani lub powiązani z witryną internetową z łączem, ani że jesteśmy upoważnieni do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej (zgodnie z definicją w Warunkami korzystania. Dodatkowo, strony internetowe osób trzecich mogą mieć różne polityki prywatności i powinieneś je przejrzeć. .

WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy lub ujawniamy i/lub przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane (jak określono powyżej). Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym;
 • kontrahentom, dostawcom usług (takim jak nasi dostawcy usług IT) i innym stronom trzecim, które pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności oraz dostarczaniu żądanych towarów i usług, a ci dostawcy usług mogą nie być zobowiązani do przestrzegania naszej Polityki prywatności;
 • naszym podmiotom powiązanym i innym organizacjom, z którymi mamy powiązania, aby te organizacje mogły dostarczać Państwu informacje o towarach i usługach oraz różnych promocjach;
 • kupującemu lub innemu następcy (potencjalnemu lub nie) w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów BKG, w ramach kontynuacji działalności lub w ramach upadłości, likwidacja lub podobne postępowanie, w którym dane osobowe posiadane przez BKG dotyczące naszych klientów, klientów lub dowolnych użytkowników Witryny znajdują się wśród przekazywanych aktywów;
 • przestrzegać wszelkich nakazów sądowych, przepisów prawa lub procesów prawnych, w tym odpowiadać na wszelkie żądania organów rządowych;
 • w celu egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym naszych Warunkami korzystania, oraz w celu rozliczeń i windykacji lub w inny sposób bronić naszych uzasadnionych interesów i praw;
 • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo BKG, naszych klientów lub innych osób; oraz
 • w celu realizacji celu, w jakim je przekazujesz, lub w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas, gdy przekazujesz informacje

Nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim ani zezwalać im na bezpośrednie sprzedawanie Ci swoich produktów i usług, chyba że za Twoją zgodą.

Wybór / rezygnacja

Jeżeli Twoja zgoda była wymagana do naszego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych oraz uzasadnionego powiadomienia, kontaktując się ze Specjalistą ds. Prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. W niektórych okolicznościach zmiana lub wycofanie zgody może poważnie ograniczyć naszą zdolność do dostarczania produktów lub usług lub nabywania produktów lub usług od Ciebie. Wszelka komunikacja dotycząca takiego wycofania lub zmiany zgody powinna mieć formę pisemną i być skierowana do naszego Specjalisty ds. Prywatności.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Ponieważ działamy globalnie, możemy przetwarzać Twoje dane poza krajem, w którym się znajdujesz, w tym poza Twoim krajem oraz poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym do Izraela i Stanów Zjednoczonych. W takich obszarach przepisy dotyczące prywatności mogą być mniej rygorystyczne niż przepisy obowiązujące w Twoim kraju i tam, gdzie rząd, sądy lub organy ścigania mogą mieć dostęp do Twoich danych. Podmioty w ramach naszej grupy korporacyjnej są zobowiązane do przestrzegania naszych zobowiązań i polityk dotyczących prywatności. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe, które przesyłasz do wykorzystania, stronom trzecim, które mogą znajdować się w kraju innym niż twój, i, o ile to możliwe, na mocy umowy wymagamy od stron trzecich ochrony twoich danych osobowych. Podając swoje dane osobowe do wykorzystania, wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do kraju innego niż twój.

Bezpieczeństwo

Przechowujemy Twoje dane osobowe na różne sposoby, w tym w formie papierowej i elektronicznej. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy uzasadnione środki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane w celu ochrony ich przed ingerencją, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem, w tym elektroniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa. Jednak żaden środek bezpieczeństwa nie jest całkowicie bezpieczny (np. przed złośliwymi włamaniami) i nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Retencja danych

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez. Może to obejmować przechowywanie Twoich danych osobowych przez czas nieokreślony, nawet po zakończeniu naszych usług i sprzedaży naszych produktów, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów lub egzekwowania naszych umów.

Dostęp i korekta

W niektórych krajach przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności zapewniają osobom fizycznym różne prawa, w tym prawo dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Możesz uzyskać dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych na Twój pisemny wniosek. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie. Możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za przetworzenie wniosku (ale nie za złożenie wniosku o dostęp). Możesz zażądać, abyśmy usunęli lub w inny sposób usunęli dane osobowe, które zbieramy i przechowujemy na Twój temat, pod warunkiem jednak, że (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane; (ii) cofniesz zgodę na czynności przetwarzania i nie ma innego prawnego uzasadnienia przetwarzania; (iii) sprzeciwiasz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego; (iv) BKG bezprawnie przetwarzał dane osobowe.

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw mogą być ograniczone, gdy mamy nadrzędny interes lub prawny obowiązek dalszego posiadania i przetwarzania danych osobowych lub gdy informacje mogą być wyłączone z ujawnienia ze względu na zobowiązania prawne, naszą politykę przechowywania dokumentów lub przestrzeganie takich żądanie może wymagać nieproporcjonalnych wysiłków i możemy odrzucić żądanie, jeśli jest ono bezzasadnie powtarzalne lub systematyczne lub gdy nie możemy Cię zidentyfikować.

Jeśli po otrzymaniu dostępu do swoich danych osobowych lub w dowolnym innym momencie uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, niezwłocznie nas o tym powiadom. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu poprawienia informacji, tak aby były dokładne, kompletne i aktualne.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Nasze Witryny nie są przeznaczone dla dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji. Nikt poniżej 13 roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji nie może przekazywać żadnych danych osobowych do lub w jakiejkolwiek Witrynie, chyba że rodzic wyrazi na to zgodę. Nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji. Jeśli masz mniej niż trzynaście (13) lat lub równoważny minimalny wiek w odpowiedniej jurysdykcji, nie używaj ani nie udostępniaj żadnych informacji w żadnej Witrynie.

Prawa do prywatności w Kalifornii

BKG nie udostępnia ani w inny sposób nie ujawnia przekazanych nam danych osobowych innym firmom w celach marketingowych. Nasze Witryny NIE wykorzystują żadnych technologii do zbierania informacji o Twoich działaniach online w czasie i z witryn stron trzecich lub innych usług online (np. śledzenie behawioralne). Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, możesz mieć dodatkowe prawa dotyczące swoich danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Unia Europejska (UE)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO) i przepisy dotyczące prywatności innych krajów zapewniają określone prawa osobom, których dane dotyczą. Jeśli przysługują Ci prawa na podstawie unijnego RODO, możesz (oprócz procesów i procedur opisanych w niniejszym dokumencie) zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe lub zaprzestali ich przetwarzania, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli masz wątpliwości dotyczące tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli jest to technicznie wykonalne, na Twoją prośbę przekażemy Twoje dane osobowe, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i zostały nam przekazane przez Ciebie lub przekażemy je bezpośrednio innej organizacji. BKG nie wykorzystuje przekazanych nam danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie

Korzystając z dowolnej Witryny, zakładamy, a Ty niniejszym wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce prywatności. Podobnie, podając swoje dane osobowe, użytkownikom w swoim własnym kraju i poza nim oraz poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym do Izraela i Stanów Zjednoczonych, w pełni rozumiesz i jednoznacznie wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności oraz gromadzenie i przetwarzanie w celu, w jakim podałeś dane osobowe.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (ze skutkiem od otrzymania takiego żądania), z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych oraz uzasadnionego powiadomienia, kontaktując się z naszym Specjalistą ds. Prywatności w sposób opisany poniżej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie działania, nie korzystaj z Serwisów.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Naszą polityką jest publikowanie wszelkich zmian, które wprowadzamy w naszej Polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.bkgfood.com. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie, w jaki traktujemy dane osobowe naszych użytkowników, powiadomimy Cię za pomocą powiadomienia na stronie głównej Witryny. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą obowiązywać od momentu ich opublikowania. Jesteś odpowiedzialny za okresowe odwiedzanie naszych Witryn i niniejszej Polityki prywatności w celu sprawdzenia wszelkich zmian.

Niniejsza Polityka prywatności była ostatnio sprawdzana 14 sierpnia 2019 r.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci skorzystania z któregokolwiek z opisanych w niej praw, prosimy o kontakt pod adresem:

B.K. Giuliniego
POTRZEBUJĘ ADRESU
[email chroniony]

Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania i doradzić wszelkie kroki podjęte w celu rozwiązania zgłoszonych przez Ciebie kwestii.

Otwarte